جوان دانلود-صفحه 2

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ SAS

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ SAS ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ SAS     توضیحات : روایی :  دارد پایایی :   دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع : دارد نوع فایل : word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 23 صفحه تعداد گویه وسوال : 42 سوال             ﺷﻴﻮه ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻫﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻫﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺎﻣﻞ 42 ﺳﻮال ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ در 6 ﺣﻮزه:ﻛﺎري ( ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﻣﻨﺪ،ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻧﻪ دار ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺳﻮاﻻت 18 -1)،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ( ﺳﻮاﻻت 29 -19) رواﺑﻂ  ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده ( ﺳﻮاﻻت 37 -30) و ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺮي(46 -38)واﻟﺪي(ﺳﻮاﻻت 50 -47)و ﻋﻀﻮ واﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده (  ﺳﻮاﻻت 54 -51) را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ .  در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي رواﺑﻂ ﻛﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ دار و اﻓﺮاد اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺳﻮاﻻت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺎﻣﻞ 54 ﺳﻮال ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ 42 ﺳﻮال آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .  ﺑﺮاي ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس از دو روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ : ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺨﺶ (ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻛ ...

پاورپوینت مدیریت سیل و مخاطرات طبیعی،45 اسلاید،pptx

پاورپوینت مدیریت سیل و مخاطرات طبیعی،45 اسلاید،pptx اغلب سيل‎ها در اثر بارندگي شديد، آب شدن برفها و تكه يخ‎هاي بزرگ و يا طغيان رودخانه‎ها جاري مي‎شوند. بعضي از رودخانه‎ها هر ساله به طور منظم طغيان مي‎كنند و از گزارش‎هاي سالهاي گذشته مي‎توان زمان وقوع و ارتفاع بالاآمدن آب را پيش‎بين يكرد. سيل‎هاي غيرقابل پيش‎بيني در اثر باران‎هاي سيل‎آساي غيرطبيعي روي زمين لخت، خيس و يا يخ‎زده جاري مي‎شوند. بعضي سيل‎ها در اثر امواج كنار دريا جاري مي‎شوند. در يك موج مدي توده عظيمي از آب دريا، كه گاه 6 تا 9 متر ارتفاع دارد، ناحيه‎ گسترده‎اي از زمين ساحلي را كه ممكن است حد آن به 80 تا 100 كيلومتري كناره دريا برسد فرا مي‎گيرد. اغلب اين امواج مد دريا در اثر زلزله‎هاي زير دريايي اتفاق مي‎افتند ولي گاهي به دنبال طوفان نيز حادث مي‎شوند.    مناطقي كه خاك‎هاي چسبنده و بدون پوش گياهي دارند براي ايجاد سيل بسيار مستعد هستند دانه‎هاي باران بر اثرضربه به خاك باعث به هم فشردگي و چسبندگي لايه سطح‎رويي خاك شده و از قدرت جذب خاك و نفوذ آب در عمق خاك مي&lr ...

پاورپوینت درباره مدل تعالي سازي و نتايج آن

پاورپوینت درباره مدل تعالي سازي و نتايج آن فرمت فایل : .ppt تعداد اسلاید : 60 اسلاید قسمتی از متن : مرکز پزشکي اموزشي درماني امام حسين (ع) مدل تعالي سازي و نتايج آن تاريخچه بيمارستان مركز پزشكي آموزشي و درماني امام حسين(ع) بعنوان يکي از مراکز آموزشي درماني بزرگ حاصل ادغام سه مرکز درماني جرجاني ، هشتم شهريور و شهيد سهامي (مرکز روانپزشکي) مي باشد اين مرکز وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي مي باشد كه در اوايل سال 1364 راه اندازي شده است . در زمان هشت سال دفاع مقدس خدمات مطلوبي به مجروحين جنگ تحميلي ارائه نمود در حال حاضر اين مرکز داراي بخش هاي داخلي ،جراحي عمومي، جراحي مغز و اعصاب، قلب و عروق، گوارش، زنان و زا يمان، اطفال ، چشم پزشکي ،ارتوپدي ،راديوتراپي ، نورولوژي ، روانپزشکي ، عفوني،نوزادان، دياليز، آ ي سي يو ،سي سي يو، آنژيوگرافي ، بخش جراحي قلب ، ونيز بخش هاي پاراکلينيکي نيز مي باشد . معرفي بيمارستان مقدار موضوع رديف 1364 سال بهره برداري 1 93000متر مربع مساحت کل 2 52000مترمربع زير بنا 3 4000 متر مربع فضاي پشتيباني 4 ملکي متعلق به دانشگاه نوع مالکيت 5 درجه يک درجه ارزشياب ...

پاورپوینت بهينه سازي در سيستم هاي نرم افزاري با تاکيد بر الگوريتم هاي جستجو

پاورپوینت بهينه سازي در سيستم هاي نرم افزاري با تاکيد بر الگوريتم هاي جستجو فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 24   قسمتی از پاورپوینت :   فهرست مطالب بهینه سازی سيستم هاي نرم افزاري طبقه بندي روشهاي جستجوي متمرکز(توزيع نشده) طبقه بندي مسايل مربوط به جستجوي توزيع شده براساس نوع کاربرد (Application) طبقه بندي الگوريتم هاي مورداستفاده در حل مسايل ارضاي محدوديت (الگوريتم هاي جستجوي آسنکرون) طبقه بندي الگوريتم هاي مورداستفاده در حل مسايل يافتن مسير(برنامه نويسي پوياي آسنکرون) طبقه بندي الگوريتم هاي جستجو در مسايل بهينه سازي ترکيبي معرفي الگوريتم هاي مطرح در بهينه سازي ترکيبي معرفي فرااکتشافات طبقه بندي فرااکتشافات مراجع       بهینه سازی سيستم هاي نرم افزاري بهینه سازی را می توان به صورت بهترین شکل تخصیص منابع به مصارف تعریف کرد به نحوی که تخصیصی بهتر از آن وجود نداشته باشد. مشکلات استفاده از روشهای اولیه بهینه سازی، وقت گیر بودن حل مسایل بزرگ با آنها بود. اکتفا به رسیدن به جوابهای به اندازه کافی خوب در زمان منطقی       طبقه بندی روشهاي جستجوي متمرکز(توزيع نشده)- & ...

پاورپوینت نگرشی بر جریان نوظهور معنویت گرا

پاورپوینت نگرشی بر جریان نوظهور معنویت گرا پاورپوینت نگرشی بر جریان نوظهور معنویت گرا فایل PPT اسلاید 167 زبان : فارسی ...

ساخت ساز با صدای خواننده در اف ال استودیو

ساخت ساز با صدای خواننده در اف ال استودیو سلام خدمت همه ی دوستای گلم خیلی وقتا تو آهنگای جدید دیدم که با صدای خود خواننده یه اهنگ زده میشه تو این آموزش به صورت خیلی مختصر و کاربردی نشون میدیم که چجوری میشه اینکار کرد برای مشاهده قسمت هایی از آموزش به سایت آپارات مراجعه کنین و از کیفیت ان اطمینان حاصل کنید. لینک آپارات       ...